ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ ΣΤΟ MIGRAID

Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

https://imegsevee.gr/

Η αυξανόμενη ροή μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες- εκτός Ε.Ε., όπως επίσης και η συνεχιζόμενη εσωτερική μετανάστευση ευρωπαίων πολιτών από μια χώρα μέλος σε άλλη, έχει οδηγήσει στην εθνοτική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την έκθεση του Eurofound (Eurofound, 2015:1), η μετανάστευση από χώρες – μη μέλη της Ε.Ε. αντιπροσώπευε το 2015 την μισή αύξηση της απασχόλησης κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Την ίδια περίοδο, το 2014, περίπου 2,7% του πληθυσμού της Ε.Ε. διέμεναν σε μια χώρα – μέλος διαφορετική από την χώρα καταγωγής τους (ΕΥ.2014).

Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας  και η ενσωμάτωσης των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό αποτελεί μια μείζονα πρόκληση για την Ε.Ε. Υπάρχουν συνεχιζόμενες εθνοτικές ανισότητες στο εργατικό δυναμικό και έλλειψη ενημέρωσης για την ισότητα από πολλούς εργοδότες και εργαζόμενους. Οι εθνικές μειονότητες και οι μετανάστες είναι πιο ευάλωτοι σε διακρίσεις (Kirton and Read, 2007: 134). Ταυτόχρονα, οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή / και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ τους, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη δεξιοτήτων και ευαισθητοποίησης όσον αφορά την πολύ-πολιτισμικότητα και τη διαχείριση της ποικιλομορφίας.

Λόγω όλων αυτών των παραγόντων, η εθνοτική ποικιλομορφία αποτελεί μια περίπλοκη πρόκληση. Ο ρόλος των συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων είναι καθοριστικός. Οι συνδικαλιστές χρειάζεται να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις και να ενημερωθούν σε θέματα ισότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μελών τους και να συνεισφέρουν ικανοποιητικά  στην αντιμετώπιση της εθνοτικής ποικιλομορφίας και στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών στο επίπεδο της εργασίας. Οι εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να κατέχουν την σχετική ενημέρωση, γνώσεις και ικανότητες, προκειμένου να προωθήσουν μια ατζέντα διαχείρισης της διαφορετικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Και οι δύο κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, να έχουν γνώση της σχετικής νομοθεσίας, καλών πρακτικών και πολιτικών. Ο βασικός στόχος αυτού του έργου είναι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυτές, αναπτύσσοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των κοινωνικών εταίρων – ιδίως συνδικαλιστών και εργοδοτικών οργανώσεων – για τη διαχείριση της εθνοτικής πολυμορφίας και την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στις ΜΜΕ πέντε ευρωπαϊκών χωρών: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία.

Η ομάδα αποφάσισε να επικεντρωθεί στις ΜΜΕ εξαιτίας ορισμένων χαρακτηριστικών που διαθέτουν. Είναι σημαντικό ότι ο ρόλος των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην συνολική απασχόληση είναι καθοριστικός. Το 2014, οι ΜΜΕ της ΕΕ απασχολούσαν περίπου 90 εκατομμύρια άτομα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής απασχόλησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015;3). Παρ ‘όλα αυτά, η βιβλιογραφία στον τομέα των εργασιακών σχέσεων έδωσε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στα ζητήματα ισότητας και ποικιλομορφίας στους μεγάλους οργανισμούς και όχι στις ΜΜΕ (Kirton and Read, 2007: 132). Ωστόσο, το εργατικό δυναμικό των ΜΜΕ αποτελείται από ορισμένες από τις πιο ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής εκπροσώπησης των εθνοτικών μειονοτήτων και των μεταναστών εργαζομένων (ibid: 132). Ταυτόχρονα, η νομοθεσία για την ισότητα συχνά παραβλέπεται στις ΜΜΕ λόγω του ανεπίσημου και προσωποπαγούς χαρακτήρα των σχέσεων των εργαζομένων στις ΜΜΕ (Woodhams et al, 2004). Αν και αυτό καθιστά τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων ακόμη πιο κρίσιμο, συχνά αποτυγχάνουν να διαδραματίσουν με επιτυχία αυτόν τον ρόλο λόγω των χαμηλότερων επιπέδων συνδικαλιστικής συμμετοχής και οργάνωσης από τους εργαζομένους των ΜΜΕ σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους οργανισμούς.

Το έργο αντιμετωπίζει τη διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας στις ΜΜΕ ως ένα κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Μολονότι τα ζητήματα εθνικής ποικιλομορφίας και μετανάστευσης είναι επίσης θέματα εθνικών πολιτικών, καθορίζονται προοδευτικά από κοινές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ. Επομένως, η διακρατικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να έχει το έργο αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτό, ένας άλλος στόχος αυτού του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Οι γενικοί στόχοι αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των εργοδοτών να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειριστούν την εθνοτική ποικιλομορφία; να τους επιτρέψει να προωθήσουν την ενσωμάτωση των μεταναστών και την ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ; και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων. Πέρα από τους κοινωνικούς εταίρους – οι οποίοι αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο – το έργο θα περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων το οποίο θα απευθύνεται στους μετανάστες εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα επαγωγικό μάθημα που στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των μεταναστών για ένταξη στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης στους μειονεκτούντες. Το έργο θα ενισχύσει επίσης τις δεξιότητες των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στην εθνοτική ποικιλομορφία, δημιουργώντας ένα σχετικό υλικό ΕΕΚ και καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλους. Η προσβασιμότητα του υλικού ΕΕΚ θα εξασφαλιστεί με τη μεταφόρτωσή του σε ένα Ανοικτό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το  οποίο προσφέρει ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους εκπαιδευτικό υλικό.